فناوری نرمتوسعه و به کار بردن سازوکارها و قواعد هوشمندانه به منظور طراحی مسیر «رسیدن به اهداف با کمترین منابع» از طریق تغییر باورها یا تحت تأثیر قرار دادن تعلقات افراد، نهادها و مجموعه‌ها فناوری نرم نامیده می­شود.