فناوری فرهنگیصنایع فرهنگی به عنوان صنعت، نیازمند فناوری هستند. مجموعه­ای از ابزارها و فرایندهای تبدیل دانش و منابع فرهنگی به محصولات و خدمات، یا به بیان دیگر، روش‌ها، ابزارها و رویکردهایی است که به واسطه آن‌ها، فرهنگ می‌تواند ارزش‌های خود به ویژه ارزش‌ اقتصادی و وجوه فناورانه خود را شکوفا نماید.