شبکه نوآوریشبکه‌ای برای هم افزایی مابین فعالان نوآوری حوزه صنایع فرهنگی و خلاق در سرتاسر کشور است. این شبکه از یک سو با بررسی روندهای جهانی چشم‌انداز این صنایع را جمع آوری کرده و از سوی دیگر نیز فعالان ایرانی نوآوری صنایع فرهنگی و خلاق، را آگاهی می‌دهد. در شبکه نوآوری، فعالان حوزه صنایع فرهنگی و خلاق در سه دسته نهادهای سیاست‌گذار و حمایت‌کننده، مراکز شکوفایی و شتابدهنده‌ها، و شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های فرهنگی مورد بررسی قرار می‌گیرند.