برنامه های حمایتی  • برخی از حمایت ها و تسهیلاتی که ستاد فناوری های نرم و هویت ساز به شرکت ها و موسسات ارائه می دهد شامل موارد زیر است:
  • تسهیل و پیگیری دانش بنیان شدن شرکت های حوزه فناوریهای نرم و فرهنگی
  • معرفی شرکت های دانش بنیان به صندوق نوآوری و شکوفایی
  • ارائه خدمات جهت تجاری سازی ایده و طرح های فناورانه
  • حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی با موضوعات فناوری های نوین در صنایع حوزه ستاد

برای دریافت حمایت به پیشخوان ثبت درخواست خدمات ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت ساز به آدرس زیر مراجعه نمایید:

 

www.stsupport.ir