اعضای حقیقی ستاد

  • ۹۵/۰۹/۰۸

شوراي ستاد هدفگذاري، اولويتبندي و سياستگذاري امور ستاد در حوزهي فناوري‌هاي نرم و هويت‌ساز، و همچنين روز آمدسازي و بازنگري در اهداف، اولويتها و سياستهاي ستاد، برعهدهي شورا است. به طور خلاصه، مسئوليت‌هاي شورا عبارتند از: • هدفگذاري، اولويتبندي و سياستگذاري امور ستاد • روزآمدسازي و بازنگري در سند توسعه فناوري‌هاي نرم به منظور تصويب در مراجع […]شوراي ستاد

هدفگذاري، اولويتبندي و سياستگذاري امور ستاد در حوزهي فناوري‌هاي نرم و هويت‌ساز، و همچنين روز آمدسازي و بازنگري در اهداف، اولويتها و سياستهاي ستاد، برعهدهي شورا است. به طور خلاصه، مسئوليت‌هاي شورا عبارتند از:

• هدفگذاري، اولويتبندي و سياستگذاري امور ستاد

• روزآمدسازي و بازنگري در سند توسعه فناوري‌هاي نرم به منظور تصويب در مراجع ذي‌ربط

• ارزيابي دستاوردها و پيامدهاي سياستهاي ستاد در حوزه فناوري‌هاي نرم و هويت‌ساز

اين شورا، متشکل از ۷ عضو حقيقي و ۶ عضو حقوقي مي‌باشد.

اعضاي حقيقي شورا نيز ۷ نفر از صاحب‌نظران اقتصاد فرهنگ و هنر از حوزه و دانشگاه، نمايندگان اصناف ، سازمان‌هاي مردم‌نهاد (سمن‌ها)، بنگاه‌هاي خصوصي و ديگر فعالان صنايع خلاق و فرهنگي در سطح ملي مي‌باشد.

آقای دکتر حمید ضرغام بروجنی

آقای دکتر غلامعلی منتظر

آقای دکتر حمید رضا مؤمنیان

آقای دکتر رسول بیدرام

آقای دکتر حسین خطیبی

آقای دکتر سعید رضا عاملی

آقای پرویز کرمی