اعضای حقوقی شوراشوراي ستاد 

هدفگذاري، اولويت بندي و سياستگذاري امور ستاد در حوزهي فن آوري‌هاي نرم و هويت‌ساز، و همچنين روزآمدسازي و بازنگري در اهداف، اولويت ها و سياست هاي ستاد، برعهده ي شورا است. به طور خلاصه، مسئوليت‌هاي شورا عبارتند از:

• هدفگذاري، اولويت بندي و سياستگذاري امور ستاد

• روزآمدسازي و بازنگري در سند توسعه فن آوري‌هاي نرم به منظور تصويب در مراجع ذي‌ربط

• ارزيابي دستاوردها و پيامدهاي سياستهاي ستاد در حوزه فن آوري‌هاي نرم و هويت‌ساز

اين شورا، متشکل از ۷ عضو حقيقي و ۶ عضو حقوقي مي‌باشد.

اعضاي حقوقي شورا، نمايندگان سازمان ها و نهاد‌هاي زير مي‌باشند:

 

۱. شوراي عالي انقلاب فرهنگي

۲. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

آقای دکتر موسویان

۳. سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

آقای عبدالمجید شریف زاده

۴. صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

آقای دکتر عطاءالله ابطحی

۵. شهرداری تهران

۶. فرهنگستان هنر

آقای مسعود ناصری