آموزش و توسعه منابع انسانییکی از فعالیت های ستاد فناوری های نرم و هویت ساز در راستای رشد روزافزون این صنعت در کشور پرداختن جدی به بحث آموزش این صنایع در کشور است. در این راستا فعالیت های ستاد را میتواند در جند دسته تقسیم بندی کرد. دسته ای از این فعالیت ها در راستای شناسایی استعدادها و توانمندی های افراد در سنین پایین و طراحی مسیر تحصیلی و شغلی در دوران تحصیل قبل از ورود به دانشگاه هستند که از بسترهای استعدادیابی و مدارس ویژه به شکل ویژه ای بهره خواهد برد. دسته ی دیگر این فعالیت ها در راستای آموزش حرفه ای به افراد علاقه مند در راستای توانمندی حرفه یابی و اشتغال است که این مهم با طراحی دوره های آموزش مهارت و به یقین با همکاری نهادهای متولی و باسابقه در این امر در داخل کشور و یا حتی نمونه های موفق خارجی محقق خواهد شد. دیگر دسته فعالیتهای بسیار مهم این شاخه از فعالیت های ستاد که از دو دسته ی دیگر کاملا مجزا طراحی و مدیریت میشود سنجش و گواهی دهی مهارت به متخصصین و آموزش دیدگان این حوزه است که در افزایش کیفیت آموزش ها بسیار تاثیر مهمی خواهد داشت.